Radio
Fandraisana

Ny fiantran'Andriamanitra (Sal 119: 77)

Andriamanitra miantra, Andriamanitra mpiantra.

Ry havana ! Izany Andriamanitra izany no ivantanan'ny vavaka fonosin'ity teny noraisina hovelabelarina eto ity.

Miantra Andriamanitra. Tsy mijery fotsiny ny fahantrantsika Izy, tsy mijery fotsiny ny fahoriantsika Izy, tsy mijery fotsiny ny fijaliantsika Izy, fa miantra antsika. Izany fiantran’Andriamanitra izany dia mampiseho indrindra ny fahatanterahany sy ny fahafenoany ary ny maha-fanaperana Azy, toetra izay amporisihin’ny Apostoly Paoly antsika ho tahafina sy ho tratrarina koa : “ho lehilahy sy vehivavy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy, hoy izy/ (Efe 4 : 13). Toy izany koa no ananaran’ny Tompo antsika, raha milaza Izy hoe : “Aoka ho tanteraka hianareo/ toy ny fahatanterahan’ ny Rainareo Izay any an-danitra” (Mat 5 : 48).

Ry havana ! Raha torina amintsika eto izany hafatry ny Filazantsara izany anio, dia satria tsy ampy fangorahana isika, tsy ampy fitserana, tsy manana fo antra, fa fo vesaram-pahotana, fo mihidy, fo tsy mitempo afa-tsy ho antsika ihany, ka mila hazavain’ny fiantran’Andriamanitra, dia ny fiantran’Andriamanitra izay lehibe sy mahatalanjona, fa mitondra fahavelomana ho antsika.

Aoka ho tonga amiko ny fiantranao, mba ho velona aho (Sal 119 : 77)

Mis à jour (Lundi, 28 Juillet 2014 06:34)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 23 aogositra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Lundi, 21 Juin 2010 11:11)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 3 invités en ligne
Vaovao tselatra

Toriteny vaovao

"Ny fiantran'Andriamanitra"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

"Miaina amin'ny maha-kristiana ao amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny"

Fizarana vaovao

azonao tsidihina ao amin'ny

"Fivavahana"

"Fizarana"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

Karaoké vaovao maro

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

"Fanazavana mikasika ny fanompoampivavahana sy ny litorjy"

napetraka ao amin'ny

"Fivavahana"

"Litorjy"

==================