Radio
Fandraisana

Ny Mpitandrina ve ?

Ny Mpitandrina ve ?

Ny Mpitandrina dia olona nantsoin’Andriamanitra hanompo ao amin’ny Fiangonana, mba hanampy ny kristiana isam-batan’olona, isan-tokantrano, isan-tsampana sy ao amin’ny fivondronany ho mpiara-mivavaka, handray an’i Jesoa Kristy Tompo ary hiaina sy hivelona araka ny finoana Azy.

Ny finoana ny Filazantsara latsa-paka ao anatiny no vy miaina manosika ny Mpitandrina hisahana, amin’ny alalan’ny fahaizana mifandray amin’olona, mandala fihavanana, mihaino, manampy, manentana sy manetsiketsika, izany asa iraka mipetraka aminy izany.

Ny Mpitandrina ve ?

Ny Mpitandrina, izay antsoin’ny Apostoly Paoly ao amin’ny epistiliny hoe mpiandry sy mpampianatra, dia notsongain’Andriamanitra hatao fanomezana ho an’ny Fiangonana (Efe 4 : 11). Fanomezana atolotr’Andriamanitra ny Fiangonana ny Mpitandrina. Tsy midika akory izany, fa izy no fanalahidy mahavaha ny olana rehetra mety hisy ao amin’ny Fiangonana. Mamita-tena ihany izay Mpitandrina mihevitra izany, ka miezaka hisahana ny asan’ny Fiangonana rehetra. Na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy hiteraka fahasahiranana ho azy izany.

Fa misy antony manokana ny anomezan’i Jesoa Mpitandrina ny Fiangonany, tahaka ny anomezany azy Apostoly, Mpaminany sy Evanjelista koa, dia ny hanatanterahana ny fikasan’ny Ray, izay nambarany tamin’ny mpianany, raha naniraka azy hitory ny Filazantsara Izy hoe : “Mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo” (Mat 28 : 19-20).

Mis à jour (Mercredi, 10 Décembre 2014 21:42)

Lire la suite...

 

Baiboly Iainana 19 desambra : Baiboly manontolo renesina ao anatin'ny herintaona

baiboly_iainana1

Azonao henoina eto ny Fandaharana "Baiboly iainana" rehetra >>

Mis à jour (Vendredi, 08 Octobre 2010 08:33)

 

L'importance de la langue malgache pour les malgaches

 

J'ai longtemps eu du mal à accepter le fait que je ne parle pas ma langue maternelle couramment. Cela m'a suivi pendant toute ma jeunesse marquée par mes activités chrétiennes au sein de l’Eglise FPMA, mais aussi lors de toutes ces années passées en Norvège. Comme je l'ai écrit dans mon précédent article, les norvégiens ont peu de respect pour les étrangers qui ne connaissent ni leur propre culture, ni leur propre langue. De plus, ma belle famille a toujours été pour la préservation du malgache au sein du foyer et de la famille, malgré le fait qu'ils vivent en Norvège. Ils maîtrisent donc tous le malgache. C'est aussi grâce à eux et à mon mari que mes enfants ont pu évoluer en malgache. Car s'ils n'avaient que moi,  leur malgache aurait été très restreint.

Mis à jour (Vendredi, 30 Septembre 2011 21:14)

Lire la suite...

 

Isaorako

Mis à jour (Dimanche, 08 Septembre 2013 21:10)

 
Qui est en ligne ?
Nous avons 4 invités en ligne
Vaovao tselatra

Karaoké vaovao 20 mahery

miandry anao ao amin'ny

"Hira sy Mozika"

=================

 

Toriteny vaovao

"Ny fiantran'Andriamanitra"

azonao vakiana ao amin'ny

"Fivavahana"

=================

 

"Miaina amin'ny maha-kristiana ao amin'izao tontolo izao iainantsika ankehitriny"

Fizarana vaovao

azonao tsidihina ao amin'ny

"Fivavahana"

"Fizarana"

=================

 

"Vaovao eto amin'ny "anathoth"

"Fampaherezana"

"ao amin'ny Fivavahana"

Raki-tSoratra Masina natao hanampy anao hanao tsianjery sy hifikitra amin'ny Tenin'Andriamanitra

=================

 

"Fanazavana mikasika ny fanompoampivavahana sy ny litorjy"

napetraka ao amin'ny

"Fivavahana"

"Litorjy"

==================